DATASKYDDSPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS SPORT- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING

 1. Personuppgifterna som föreningen förfogar över ska inte vara tillgängliga för envar.
  Den som utsetts till personuppgiftsansvarig ska med rimlig säkerhet se till att uppgifterna inte sprids mer
  än som är nödvändigt för att kunna administrera föreningens verksamhet.

 2. Om den som är personuppgiftsansvarig delegerar arbete med medlemsuppgifterna till någon annan,
  ska denne påminnas om vikten av att uppgifterna inte sprids mer än nödvändigt.

 3. Personuppgifter får lämnas ut till medlem i föreningen som ansvarar för föreningens olika evenemang för
  medlemmar, under förutsättning att medlemsuppgifterna behövs för att administrera evenemanget.

 4. Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  Ändamålen framgår av dokumentet ”ÄSFF:s hantering av personuppgifter”.
  Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 5. Avgången medlems personuppgifter ska snarast och senast inom en månad efter att den personuppgiftsansvarige fått reda på förhållandet, raderas. 

 

ÄSFF:s HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening (ÄSFF) behandlar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

ÄSFF hämtar bara in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
Anledningen till att vi behöver dessa uppgifter är att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig,
kunna hantera ditt medlemskap och skicka information om klubbens verksamhet till dig.

ÄSFF behandlar dina uppgifter så länge du är medlem. Inga personuppgifter lämnas vidare till andra organisationer eller företag.

Du kan alltid få besked om vilka uppgifter som finns registrerade på ditt medlemskap genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige.
Hos denne kan du också begära rättelse om du anser att någon uppgift är felaktig.

Du har alltid rätt att stoppa ÄSFF:s lagring och behandling av dina personuppgifter. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter.
En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening

Personuppgiftsansvarige

Tegelmästargatan 2 B

262 41 ÄNGELHOLM

Tycker du att ÄSFF hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga hos föreningens styrelse
eller hos Datainspektionen, Box 8114, 140 20 Stockholm.